iskolai rendtartás

1.
Az iskola minden diákja köteles betartani az Iskolai Rendtartás valamennyi szabályát.
2.
Az iskola minden diákja köteles rendszeresen látogatni minden tanítási órát.
3.
Hiányzás és annak igazolása:
 • Ha a diák a tanításon valamilyen egészségi vagy családi okból nem vehet részt, akkor a hiányzást a szülő (vagy törvényes képviselő) köteles az osztályfőnöknek késedelem nélkül telefonon bejelenteni, s tájékoztatni az osztályfőnököt a hiányzás okáról és előrelátható időtartamáról (ha ez a hiányzás kezdetétől számított 3 napon belül nem történik meg, a hiányzás igazolatlan!). Ez azonban nem menti fel őt a hiányzás írásbeli igazolásának kötelezettségétől – a megfelelő igazoló okmány benyújtásával, mégpedig a hiányzás befejezését követő 1 tanítási napon belül (ellenben a hiányzás igazolatlan!).
 • Ha a diáknak a hét folyamán az iskolából (kollégiumból) kell eltávoznia (pl. orvosi ellenőrzés miatt), ez is csak akkor lehetséges, ha a szülő előzetesen telefonon értesíti erről az osztályfőnököt/kollégiumi nevelőt.
 • Iskolai rendezvények napjaira nem fogadható el szülői igazolás (csak kimondottan indokolt esetben).
 • Ha a diák egy félévben 4-nél kevesebb tanítási óráról hiányzott igazolatlanul, az osztályfőnök osztályfőnöki intésben, vagy megrovásban részesíti.
 • Ha a diák egy félévben 4 – 6 tanítási óráról hiányzott igazolatlanul, az iskolaigazgató igazgatói megrovásban részesíti.
 • Ismétlődő, 6 igazolatlan órát meghaladó, illetve 2 tanítási napot meghaladó nem igazolt hiányzás a diák magaviseleti érdemjegyének csökkentését vonja maga után.
 • Ha a diák 15 tanítási óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskolából történő feltételes kizárásban részesül.
 • Ha a szülő különösen indokolt okok miatt kéri a diák tanítás alóli felmentését 1 napra, írásban kérelmezi az osztályfőnöknél. Ha 2 vagy legfeljebb 5 napra, akkor az osztályfőnök közvetítésével az igazgatónál, mindkét esetben azonban legkésőbb 2 nappal a hiányzás előtt. Az írásbeli kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a megfelelő hivatalos igazoló okmányt. A diák hiányzásának utólagos igazolása nem lehetséges, csakis kivételes esetben. A hiányzásra vonatkozó kérelmet tanévenként egyszer igényelheti a szülő.
 • Ha a diák rosszulléte miatt nem tud részt venni a tanítási órán, a hiányzás okát köteles bejelenteni a pedagógusnak. A diák legfeljebb 5 tanítási órát hiányozhat rosszullét miatt egy teljes tanévben. A rosszullét miatti 5 tanítási órát meghaladó hiányzást a diák köteles orvosi igazolással igazolni.
 • A diák 1 tanítási napról való hiányzását a szülő a tanévben négyszer igazolhat (negyedévente egyszer).
 • Az orvosi és az esetleges szülői igazolás csak akkor fogadható el, ha azt a tanuló Diákigazolványába írják!
4.
Minden diák köteles az első tanítási óra előtt 10 perccel az iskolában lenni.
5.
Becsengetés után szigorúan tilos engedély nélkül az osztálytermen kívül tartózkodni. Ilyenkor a tanár megérkezéséig minden diák a helyén ülve, csendben várja az óra kezdetét. A rend betartásáért a hetes, ill. az osztályönkormányzat elnöke felel.
6.
A diák az iskolában tisztán, ízlésesen, nem kihívóan öltözködve köteles megjelenni Tekintettel az iskola szakmai jellegére, fiúk esetében a fülbevaló viselete tilos. Piercing, tetoválás viselése pedig sem a fiúk, sem a lányok esetében nem ajánlott. A testnevelés órákon a tanár az óráin a fülbevaló használatát is megtilthatja.
7.
A meghirdetett iskolai rendezvényeken kötelező az egyenruha használata, mely fehér felső ruházatból, zöld színű nyakkendőből (sálból), illetve sötét alsó ruházatból áll.
8.
Az iskola valamennyi diákja köteles betartani a társadalmi érintkezés alapszabályait:
 • A tanárokkal szemben illedelmes, tisztelettudó, nem provokatív. Ha valamivel nem ért egyet, ennek kifejezésére mértéktartóan elfogadható formát választ. Az egyet nem értés azonban nem menti fel őt a tanár által megszabott, mások számára is kötelező feladatok teljesítése alól.
 • Diáktársaival szemben toleráns, nem durva, nem provokatív vagy vulgáris. Durva, másokat emberi méltóságukban megalázó, sértő kifejezések használata, vagy fizikai erőfölény érvényesítése szigorú büntetést von maga után.
9.
Az iskolában mindenki köteles betartani a higiéniai alapkövetelményeket: utcai, zárt cipőben, az osztályteremben való tartózkodás higiéniai és vagyonvédelmi okokból tilos. Az utcai cipőt és téli öltözéket az iskola által kijelölt helyen és módon kell elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a felsőruházatra, és esős időben az esernyők elhelyezésére is.
10.
A tanítási órákon tilos a rágógumizás, étkezés és italfogyasztás.
11.
Az iskola egész területén szigorúan tilos a dohányzás, alkoholt tartalmazó italok fogyasztása, és a droghasználat. Ugyanez a tilalom vonatkozik minden iskola által szervezett rendezvényre az iskola területén kívül is. Ennek a pontnak a megszegése feltételes kizárással jár. A diák a tanítás ideje alatt, ill. a szünetekben csak osztályfőnöki vagy igazgatói engedéllyel hagyhatja el az iskola területét.
12.
Drága ékszerek, nagyobb mennyiségű pénz és nagyobb értékű vagyontárgyak iskolába hozatala nem ajánlott. Esetleges elvesztésükért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal.
13.
A tanórákon tilos a mobiltelefonok bekapcsolt állapotban való tartása és működtetése, használatuk kivételes esetben csak és kizárólag tanári engedéllyel lehetséges. A tilalom megsértése a készülék időleges elkobzását vonja maga után. A szülők a tanítás ideje alatt az iskola igazgatóságán vagy titkárságán keresztül érhetik el a növendékeket.
14.
Az iskola diákjainak alapvető kötelessége az iskola és az iskolaalapító vagyonát képező valamennyi berendezési tárgy csupán rendeltetésszerű használata és védelme, az energiahordozókkal, és vízzel való takarékosság. Az iskola fenntartja a jogot, hogy minden szándékosan, vagy gondtalanságból okozott kárt az előidéző személy által teljes egészében megtéríttessen.
15.
Jelen iskolai rendtartás a következő módosításig van érvényben.
Az Iskolai Rendtartás utasításainak a betartását az iskolaalapító, az iskola igazgatója és valamennyi tanára állandóan ellenőrzi, és az előírások megszegését diszciplináris eljárással bünteti.

Alsóbodok, 2019. szeptember 2.

  Patay Péter
iskolaigazgatóCopyright © 2006-2020 Magyar Tannyelvű Magán-Szakközépiskola. Minden jog fenntartva.

Az oldal Firefox-ra optimalizált. Készítette: G-Kreativ Kapcsolat: Admin